شنبه، آذر ۲۷، ۱۳۸۹

خودتان قضاوت کنید

آنهائی که به جای ملت ترک آذربایجان به قوم آذری معتقد هستند، لطفاّ در جلو آئینه با دقت به خودشان نگاه کنند، و وجه اشتراک و تشابهشان را با مغولها پیدا بکنند!؟ به عکس ضمیمه هم نظری بیاندازید،

کاری ترین ضربه ائی که به ملت ترک آذربایجان توسط تاریخسازان فارس آریائی وارد آمده، از بین بردن اعتماد بنفس و وحشت از ابراز هویت خود بعنوان ترک بوده است، با ساختن یک خوخان از چنگیز خان مغول و نسبت دادن ترک بودن ملت ما به آن، سالها تلاش کرده اند، که یک نوع اختشاش هویتی دربین ملتمان بوجود بیاورند، در واقع این چنین القاء کرده اند، که یک ترک باید در پیش خود این طور فکر کند، که اگر من در محدوده ایران یک ترکم، پس این هویت ترک بودن از مغول به من ارث رسیده و چون مغول جنایتکارترین موجود تاریخی تعریف شده، پس من باید از ترک بودن فاصله بگیرم و ترک بودنم را انکارکنم، تا بدینوسیه از تهمت مغول بودن رها شوم، در واقع هر آن بعنوان مقصر تاریخی، باید از آن چیزی که نیستم، خودم را پنهان کنم، طبیعاّ با ایجاد چنین جو جهنمی به همراه تحقیر و توهین و جوک سازی های استادانه و سازمان یافته برای ملتی که فرار از خود و انکار موجودیت خود را فراهم نموده اند، و همانند یک جنایتکار تاریخی هر آن باید از خود فرار کند و از ابراز هویت خود وحشت کند و بدین طریق با دروغهای ساختگی تاریخی زیر سئوال برده شود و اعتماد بنفسش مضمحل گردد، و این امری است طبیعی، که انسانی که اعتماد بنفس و توانائی ها و غرور ملیش را از او بگیری تبدیل به یک موجودی تهی، که تمام پایه های شخصیتش تخریب گشته و فرو می ریزد و قادر به دفاع از خود نخواهد بود و همانند یک مجرم و به عنوان فردی فراری از هویت خود، شخصیتی مفعولی پیدا کرده و به موجودی مهرطلب و تسلیم و سرخوده تبدیل می گردد، که براحتی هر باری را می شود بر دوشش گذاشت

یعقوب گؤنئیلی

هیچ نظری موجود نیست: